Privacy verklaring

 

 

 

Interset keukens v.o.f. respecteert de privacy van haar klanten. in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen en hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is. totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

 

 

Ai1ikel 1 -Wettelijke bepalingen

 

verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): Interset keukens v.o.f. , gevestigd te Satijnbloem 55 , 3068 JP Rotterdam , Kvk-nummer: 24243708 .

 

Artikel 2 -De verwerking van pe1·soonsgegevens

 

1.         Uw persoonsgegevens worden verzameld door Interset keuke11S v.o.f. . Onder persoonsgegevens s worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elen1enten die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

2.         Wij verwerken de volgende categorieën persoo11Sgegevens van u:

 

-           Naam

 

-           Adresgegevens

 

-           E-mailadres( sen)/ telefoonnummers ( s)

 

 

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

 

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 

-           Het verwerken van uw bestellingen

 

-           Het voldoen aan een wettelijke verplichting

 

 

 

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een ( elektronisch) register.

 

 

 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

L Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens;. Of beperking van de hem betreffende verklaring, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via wouter@interset.nl .

 

 

 

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van betadres ·waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit en de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

 

 

Artikel 6 -Wettelijke verplichtingen

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waardoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk: en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming \'lm de bepalingen van deze privacy verklaring vallen.

 

 

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

 

1.         U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toeneming voor het gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: wooter@interset.nl .

 

2.         Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

 

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 – Contact

 

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie kunt u zich richten tot:

 

Wouter Vîerhuis , wouuter@interset.nl.

 

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 06 September 2019 tot nader order.